photo_2018-09-16_20-57-18
تغییر رنگ دندان قدامی بعلت ضربه و تروما
۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۷
IMG_4118
جایگزینی روکش های قدیمی با کامپوزیت ونیر
۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
نمایش همه

ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی

photo_2018-09-11_15-32-20

با توجه به رنگ دندانهای قدامی مراجعه کننده گرامی و با رضایت ایشان تصمیم به انجام ونیر کامپوزیت ٨ عدد دندان قدامی گردید ودر نهایت رضایت کامل ایشان از نتیجه کار

 

ونیر کامپوزیت 8 واحدی دندان های قدامی

ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی